Top

บริการของเรา


รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีเยาวชนและครอบครัว คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เจรจาหนี้ ประนอมหนี้ เร่งรัดหนี้สิน
บริการสืบทรัพย์ บังคับคดี
บริการตรวจและร่าง สัญญา บันทึกข้อตกลง หนังสือ พินัยกรรม
บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ จดทะเบียนซื้อขาย จำนอง ขายฝาก ภาระจำยอม ทางจำเป็น เวนคืน ฯลฯ
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ จัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง ทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ร้านค้า มูลนิธิ สมาคม ทะเบียนทางภาษีอากร
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัท บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วน มูลนิธิ สมาคมและนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ
บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney)
บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตอยู่ต่อของคนต่างด้าว (Visa) การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (Work Permit)