Top

ความไม่รู้กฎหมาย

จะอ้างเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้

การกล่าวอ้างว่าตนไม่รู้กฎหมายนั้น ตามหลักกฎหมายแล้วไม่อาจเป็นข้อแก้ตัว เพื่อให้ รอดพ้นจากความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาไปได้ หลายคนทำผิดกฎหมายโดยที่ ไม่รู้ตัว หลายคนถูกเอารัดเอาเปรียบโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถึงกระนั้นก็ยังถูกปิดปาก ด้วยกฎหมายเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะถ้ายอมให้มีการอ้างความไม่รู้กฎหมายกันได้ทุกคน ก็จะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายกันหมด ผู้ต้องหาหรือจำเลยก็อ้างความไม่รู้เพื่อพ้นผิดกัน ทุกคน ข้อนี้อาจไม่สำคัญเท่ากับว่า กฎหมายจะไร้ความศักดิ์สิทธิ์จริงอยู่แม้จะไม่มีบท บัญญัติแห่งกฎหมายใดบังคับ ว่าคนทุกคนจะต้องรู้กฎหมายแต่โดยผลของหลัก การข้างต้นจึงเสมือนบังคับให้ทุกคนรู้กฎหมายถ้าไม่ปฏิบัติตามผลร้ายไม่ว่าทางใด ทางหนึ่งย่อมจะตกแก่ผู้ฝ่าฝืน

เว็บไซต์แห่งนี้

บริษัท กฎหมายและบัญชี เจแอนด์เค สยาม จำกัด

ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ตลอดจนให้คำปรึกษา ปัญหากฎหมาย บริการงานด้านกฎหมายแก่องค์กร บริษัท ห้างหุ้นส่วน และบุคคลโดยทั่วไป ทั้งในและนอกศาล

เกี่ยวกับเรา
 • รับว่าความ
  ทั่วราชอาณาจักร

 • บริการไกล่เกลี่ย
  ข้อพิพาท

 • บริการสืบทรัพย์
  บังคับคดี

 • บริการตรวจ
  และร่างสัญญา

 • บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

 • บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ

 • บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัท

 • บริการทำคำรับรอง ลายมือชื่อและเอกสาร

 • บริการเกี่ยวกับการขออนุญาต อยู่ต่อของคนต่างด้าว

กฎหมายน่ารู้


ดูทั้งหมด

ฎีกาน่ารู้


ดูทั้งหมด